نتایج آرشیو " رپورتاژ "

مهمترین اکتشافات تاریخی

در طول زمان، نوع بشر کنجکاو بوده است تا منشا خود را کشف کند. نیاز تمدن برای ارتباط با گذشته خود ناشی از این کنجکاوی بود، بنابراین کاوش هایی در عرصه باستان شناسی انجام شده است. در این کاوش ها بشر به کشفیات باورنکردنی رسیده  و حتی ترغیب میشود تا با راز های دیگری دست و پنجه نرم کند . چرا که معتقد است برخی از این اکتشافات واقعاً به توجیه منشأ ما و ترسیم چگونگی تکامل انسان کمک کردند.

»... 234 ...«